Kontrollansvarig Höör

Vi är certifierade av RISE nivå K och kan vara kontrollansvariga (KA) enl. PBL (Plan och bygglagen). Vi är även anslutna till ID06-systemet.

Kontrollplaner

Vi hjälper byggherren/beställaren med att ta fram en objektanpassad kontrollplan som ska lämnas in till byggnadsnämnden.

Kontrollansvarig

Byggherren behöver anlita en kontrollansvarig i de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd.
Den kontrollansvarige ska bland annat biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan, se till att nödvändiga kontroller uppnås, medverka vid det tekniska samrådet samt medverka vid byggnadsnämndens platsbesök.

Exempel på vad en kontrollansvarig bistår med:

  • Hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan
  • Deltar tillsammans med byggherren vid det tekniska samrådet som byggnadsnämnden håller
  • Besöker arbetsplatsen för att säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande myndighetskrav och enligt fastställd kontrollplan
  • Deltar tillsammans med byggherren vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Sammanställer och redovisar byggherrens dokumenterade egenkontroll
  • Upprättar ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för nämndens prövning av slutbesked
  • Deltar tillsammans med byggherren vid byggnadsnämndens slutsamråd